Rujukan

Haji Mohd Amin Bin Haji Abd Rahim, 1989, Kenapa dengan Arak?, Brunei: Pusat Da’wah Islamiah Hal Ehwal Ugama.

Mohd Ismail Othman, 2006, Menangani Disiplin di Sekolah, Selangor Darul Ehsan: Utusan Publication & Distribution.

http:// www al a azim.com/masjid/infoIslam/home.html.

http:// www. Sioloon.com/cara_hidup/alcohol_dan_anda _t8619.html.

http:// www. Scumdoctor.com/…/alcohol/ factor that influen teenager to alcohol abuse.html.

http:// www.drishak69.blogspot.com/2008/…/hukum_minum_arak_html.

http:// Zam 5961.blogspot.com/…/arak_punca_dosa memuncak.html.

Advertisements